AKTUALNE KONKURSY
Aktualne konkursy dla uczelni wyższych:


Nabór numer POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Typy projektów: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa: Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz wytyczne.

***

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczleni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Nabór trwa od dnia 01 sierpnia 2016r., do dnia 30 wrzesnia 2016 r. 
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wylącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:
- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
- umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia,
- w zakreise prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
- zarżadzania informacją.
W projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.
Pelna dokumentcja konkursowa oraz wytyczne.
 
***
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programi Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzania w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Nabór trwa od dnia 25 lipca 2016 r., do dnia 16 września 2016 r.
W celu realizacji projektu uczlenia musi zawrzeć partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego / związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.
Pełna dokumentacja konkursowa oraz wytyczne.  

***

Program DIALOG - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór w trybie ciągłym od dnia 20 lipca 2016 r., do dnia 30 czerwca 2019 r. na projekty obejmujące trzy obszary:
1. "Doskonalość naukowa" - służący wspieraniu projektów mających na celu
- umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągięć,
- kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
- wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo - dydaktycznej,
- ksztaltowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
2. "Nauka dla innowacyjności"służący wspieraniu projektów mających na celu:
- otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
- wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakreise innowacji,
- upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.
3. "Humanistyka dla rozwoju" - służący wspieraniu projektów mających na celu:
- rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
- wykorzystywanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.
Pełna dokumentacja konkursowa oraz wytyczne.  


 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u