Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III


Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 18 maja 2018 r. (godz. 08:15) do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00)

Cel projektu to działania na rzecz społeczności lokalnych. W zakresie powyższego projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.


Wnioski w konkursie składa się wyłącznie :
Za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Pełna dokumentacja finansowa oraz wytyczne

 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u