Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w LegnicyProjekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Zakładany czas realizacji Projektu od 2018-03-01 do 2021-02-28.
Wartość Projektu: 2 310 690,03 zł 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021. Projekt będzie realizowany w formie partnerstwa PWSZ w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Ww. partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Legnicy a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

W ramach realizacji projektu ruszył przetarg na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Termin składania ofert 28 sierpień 2018 r.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo pod bezpośrednim linkiem:
http://bip.pwsz.legnica.edu.pl/index.php?app=przetargi&nid=1117&y=0&status=1