Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości edycja 2022

Minister Edukacji i Nauki, ogłosił wyniki IV edycji przedsięwzięcia
"Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości". Wśród 15 uczelni zawodowych znalazło się Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa, które otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 1 mln zł.
Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości
kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.
Umowa nr MEiN/2022/5/DIR/DID z dnia 22 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna - art. 400 ust. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich
prowadzonych kierunkach studiów w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Plan realizacji przedsięwzięcia:

1. Stworzenie warunków do praktycznego nabywania umiejętności w warunkach symulacji,
praca ze studentami w warunkach odpornych na zakłócenia zewnętrzne, wyposażenie
Laboratorium logistyki i transportu w Centrum Symulacji Kolejowej w profesjonalny symulator
jazdy lokomotywą elektryczną typu VECTRON ze stanowiskiem instruktorskim (hardware +
software) oraz Symulator Sterowania Ruchem Kolejowym.
2. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów
kryminalistyki oraz pedagogiki.
3. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów Fizjoterapii,
Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa medycznego.
4. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk komputerowych do praktycznej nauki zawodu,
modernizacja systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi.
5. Zakup gier menadżerskich oraz szkoleniowych do Akademickiego Centrum Kompetencji.
6. Rozwój kadry dydaktycznej.
7. Organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
8. Doposażenie Biblioteki uczelnianej poprzez zakup trzyletniego dostępu do e-booków oraz
zakup księgozbioru z zakresu nauk prawnych do Filii we Wrocławiu.
9. Upowszechnienie dostępu do kształcenia praktycznego poprzez zapewnienie kadry
dydaktycznej na nowo otwieranych kierunkach psychologia i prawo w Filii.
10. Promocja praktycznych kierunków kształcenia i komunikowanie o zaletach kształcenia
praktycznego poprzez wykorzystanie.