Projekty zakończone:
II edycja projektu „Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+"
- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowił Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Instytucją ogłaszająca konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Czas realizacji projektu: od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to: 143 963,93 zł. Celem projektu było podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych 168 osób zamieszkałych na terenie Subregionu Legnickiego w wieku 50+ w wyniku uczestnictwa
w bezpłatnym szkoleniu. W związku z tym w ramach projektu realizowane były certyfikowane szkolenia
 z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikowane szkolenia ICT(ECDL Start i ECDL Core).
Więcej o projekcie: http://akademiarozwoju.pwsz.legnica.edu.pl


„Akademia Odnawialne Źródła Energii" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowił Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawę stanu zdrowia osób pracujących. Instytucją ogłaszająca konkurs była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czas realizacji projektu od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to: 385 305,96 zł. Celem projektu był wzrost aktywności proekologicznej 70 MSP z terenu całej Polski i ich 160 pracowników w zakresie wykorzystania, zastosowania i wdrażania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w tym zakresie.
Więcej o projekcie: http://akademiaoze.pwsz.legnica.edu.pl


"Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IV- Szkolnictwo wyższe i nauka. Instytucja ogłaszająca konkurs było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji projektu to 17 maj 2010 r. do 30 wrzesień 2014 r. Wartość projektu to: 4 866 890,26 zł. Celem projektu było przekazanie i wzbogacanie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu jak i kraju. W związku z powyższym projekt zakładał realizację wsparcia przede wszystkim dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w postaci: kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki, zajęć fakultatywnych, 3-miesięcznych staży absolwenckich. W ramach projektu wspierani byli studenci niepełnosprawni poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz organizację spotkań integracyjnych. Projekt zakładał również wsparcie Biura Karier działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W ramach projektu corocznie odbywała się konferencja z cyklu "Realia rynku pracy", na którą zaproszeni byli przedsiębiorcy z Legnicy, Dolnego Śląska, a nawet z terenu całego kraju. Ponadto, w ramach ww. konferencji organizowane były Targi Pracy, które rok rocznie cieszą się coraz większa popularnością. Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Głogowie. Więcej o projekcie: http://www.pwszblizejrealiow.pl


logo

"Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty. Instytucją ogłaszająca konkurs był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Czas realizacji projektu to 1 maj 2012 r. do 30 czerwiec 2014 r. Wartość projektu to: 512 329,60 zł. Celem projektu był wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych dla którym organem prowadzącym jest Gmina Legnica.
W związku z powyższym projekt zakładał opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych oraz wdrożenie go na dwóch specjalnościach nauczycielskich prowadzonych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy, tj.: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Na podstawie opracowanego Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych 40 studentów mogło realizować innowacyjne praktyki pedagogiczne w wybranych 7 szkołach podstawowych oraz w 4 miejskich przedszkolach z terenu miasta Legnicy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Legnica.
Więcej o projekcie: http://www.praktykipedagogiczne.pwsz.legnica.edu.pl

logo

"Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu II- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Instytucją ogłaszającą konkurs było Ministerstwo Zdrowia. Czas realizacji projektu to: 1 sierpnia 2012 r.- 31 lipca 2014 r. Wartość projektu: 328 344,95zł. Celem projektu było wsparcie i rozwój zawodowy w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi wśród 54 przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z terenu całej Polski. W związku z tym w ramach projektu organizowane były bezpłatne studia podyplomowe pn. Zarządzanie podmiotami leczniczymi.
Więcej o projekcie: http://efektywnezarzadzanie.pwsz.legnica.edu.pl"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Instytucja ogłaszająca konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. czas realizacji projektu to: 1 grudzień 2012 r. do 30 września 2014 r. Wartość projektu to: 388 213,96 zł. Celem projektu było podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych 120 osób zamieszkałych na terenie Subregionu Legnickiego w wieku 50+ w wyniku uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu. W związku z tym w ramach projektu realizowane były certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikowane szkolenia ICT(ECDL Start i ECDL Core).
Więcej o projekcie: http://akademiarozwoju.pwsz.legnica.edu.pl

 


Badanie mobilności edukacyjno - zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim
Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Numer i nazwa Działania: 1.6 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: 01.06.2006 - 30.04.2008 r.
Projekt badawczy „Badanie mobilności edukacyjno - zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim" skupiał się na wyodrębnieniu z całej populacji osób niepełnosprawnych osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i szczegółowym oglądzie ich sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Projekt składał się z dwóch etapów merytorycznych: diagnostycznego i analitycznego:
• diagnozy potrzeb edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych,
• diagnozy zapotrzebowanie na pracę,
• diagnozy instrumentów wsparcia,
• analizy będącej wynikiem syntezy trendów ujawnionych w części pierwszej.
Projekt obejmował badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt spełniał kryteria i zrealizował cele przypisane projektom typu 20 Badania i ekspertyzy(...).

Część badawcza obejmowała badania terenowe oraz analizę dokumentów. Wyniki badań zawarte zostały w 3 raportach cząstkowych i 1 końcowym, które to dostarczyły wiedzy m.in. na temat:
• informacji niezbędnych do budowy i modyfikowania oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego,
• przesłanek niezbędnych do powiązania oferty kształcenia zawodowego z potrzebami pracodawców.Partnerstwo na rzecz innowacji - wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Numer i nazwa Działania: 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
01.06.2006 - 15.07.2008 r.
Celem projektu było podniesienie potencjału społecznego subregionu legnickiego w sferze innowacji poprzez organizowanie partnerstwa na rzecz innowacji w sektorze MSP w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Projekt został tak skonstruowany, aby na przykładzie obowiązków i możliwości wynikających z potrzeby i uwarunkowań prawnych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska zbudować partnerstwo na rzecz innowacji pomiędzy MSP, jednostkami samorządu terytorialnego oraz społecznością lokalną. W zamyśle autorów projekt odnosił się do jednego z celów strategicznych Dolnośląskiej Strategii Innowacji jakim było krzewinie postaw innowacyjnych oraz wspieranie regionalnych klastrów przedsiębiorczości, w tym przypadku Akademickiego Inkubatora Technologicznego tworzonego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Istotą projektu było poznanie barier społecznych, kulturowych, organizacyjnych i finansowych ograniczających innowacyjność w subregionie legnickim oraz takie działania o charakterze interdyscyplinarnym, których efektem będzie wzrost potencjału regionu. Dotychczasowe doświadczenia autorów projektu wynikające ze współpracy z MSP, gminami i społecznością lokalna wskazywały, iż w dziedzinie ochrony środowiska a szczególnie gospodarki odpadami istnieje wiele barier pomiędzy tymi grupami. Ich usunięcie powinno doprowadzić do współpracy, której efektem będą innowacyjne postawy i przedsięwzięcia np. dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Doświadczenia niemieckie czy duńskie jednoznacznie wskazują, iż taka współpraca jest możliwa i że przynosi wymierne efekty gospodarcze, społeczne oraz pozytywnie wpływa na obniżenie presji na środowisko.

Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego Uczelni
Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Numer i nazwa Działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Numer konkursu: /POKL/4.1.1/2008
Celem głównym projektu jest „zapewnienie kształcenia na poziomie europejskim przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej".

Został osiągnięty poprzez:
• wsparcie działalności Akademickiego Biura Karier (warsztaty indywidualne, grupowe, przygotowanie praktyk i staży studenckich)
• pomoc udzielana studentom (programy wyrównawcze, program niepełnosprawność)
• integracja środowiska lokalnego, pozaakademickiego (współpraca z pracodawcami, przygotowanie wspólnych materiałów informacyjno-naukowych, przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego dla pracodawców)
• stworzenie nowej jakości kształcenia (e-learning, blended learning, nowoczesne techniki prowadzenia dydaktyki)
• podniesienie jakości nauczania poprzez wsparcie kadry dydaktycznej (organizacja staży, wjazdów studyjnych do krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych)
• ugruntowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi.
PWSZ im. Witelona w Legnicy była partnerem w projekcie.

 

Wiedza - najlepszą inwestycją

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Numer i nazwa Poddziałania:
Numer konkursu: UDA-POKL.09.03.00-02-014/09-00
Planowany okres realizacji projektu: Od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.
Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat) w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych w oparciu o wysokiej jakości usługi doradcze.
Doradztwo, będące kluczowym elementem projektu, obejmować będzie wybór ścieżki kształcenia formalnego w kontekście aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, jak również przyczyni się do zwiększenia świadomości roli kształcenia ustawicznego w podnoszeniu konkurencyjności pracowników. Cele szczegółowe projektu obejmują:
• świadczenie usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w oparciu o aktualną analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, obejmujące indywidualne konsultacje;
• opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania, skierowanych na aktywizację edukacyjną w oparciu o predyspozycje zawodowe uczestników projektu ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób 45+;
• uświadomienie roli kształcenia ustawicznego jako elementu niezbędnego na rozwijającym się rynku pracy poprzez spotkania i konferencje, targi informacji edukacyjno-zawodowej i doradztwa;
• wskazanie wymiernych korzyści ze zdobywania, podwyższania, bądź uzupełniania kwalifikacji;
• monitorowanie potrzeb kadrowych rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego poprzez utworzenie bazy danych uczestników projektu i pracodawców z terenu Dolnego Śląska, która pozwoli na wykorzystanie efektów projektu w rozwoju przedsiębiorstw.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
PWSZ i. Witelona w Legnicy Legnica była partnerem w projekcie.
Więcej o projekcie: http://fppz.pl/doradztwo/