Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie JaworskimProjekt złożony w Partnerstwie z Powiatem Jaworskim w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach 10 osi priorytetowej - Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.

Zakładany czas realizacji Projektu od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Wartość Projektu: 1 915 164,00 zł.

Cel projektu nakierowany jest na zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Projekt jako cel główny zakłada zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia uczestników, w partnerstwie z PWSZ i przy współpracy z lokalnymi pracodawcami.