Ogłoszenia

Aktualne konkursy Narodowe Centrum Nauki 2021 Planowany harmonogram konkursów w 2021 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Harmonogram konkursów na rok 2021
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

Aktalnie uruchomione nabory:


1. Konkurs MAESTRO 13 - 21 czerwca do 15 września 2021 r.

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

 

2. Konkurs SONATA BIS 11 - 21 czerwca do 15 września 2021 r

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11


3. Konkurs MINIATURA 5 - 5 maja do 30 września 2021 r.

Szczegóły konkursu:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5


 


Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego (PO WER) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersalnego.

Konkurs pt. „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” o nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 ogłaszany jest w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Nabór wniosków rusza 20 maja 2021 r. i potrwa do 8 lipca 2021 r.


Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Szczegóły i dokumentacja dostępna na stronie:


POPOJUTRZE 2.0. - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

Już 26 lutego rozpoczyna się II nabór do projektu POPOJUTRZE 2.0. - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Program ma na celu rozwój nowatorskich rozwiązań dla edukacji formalnej oraz pozaformalnej na każdym etapie życia człowieka.

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

W projekcie może wziąć udział każdy - zarówno osoby fizyczne jak i instytucje - wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie MIKROINNOWACJI.
Jesteśmy przekonani, że projekt POPOJUTRZE 2.0 jest szansą dla wszystkich osób i instytucji, którzy widzą potrzebę zmian w obszarze kształcenia.

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) otwarty!


FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 14 381 096 EUR.

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne w sekcji dot. naborów: Nabory


Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim
Dnia 3 marca 2021 r. podczas spotkania Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027 przedstawiono projekt Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim będący podstawą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Zachęcamy do analizy diagnozy i zgłaszania propozycji zmian i uwag do dnia 22 marca 2021 r.

Projekt Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim

 


Ogłoszenie Szybka ścieżka NCBiR: Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021), nabór wniosków w I rundzie do 12.04.2021, w II rundzie do 04.05.2021

 

Zapraszamy do udziału w ostatnim już konkursie „Szybka ścieżka" ogłaszanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Tak jak dotychczas konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN.

W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

- I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) - nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.

- II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) - od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR, nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka


Interreg 2021-2027, spotkanie informacyjne 30 marca 2021
Nowa edycja Interreg 2021-2027, spotkanie informacyjne 30 marca 2021

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Transnarodowych i Międzyregionalnych prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne nt. nowych edycji Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dn. 30 marca 2021 r. w godz. 10:00 - 12:45 w formule online.

Spotkanie pozwoli na pozyskanie informacji o planowanej ofercie ww. Programów Interreg 2021-2027 w zakresie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów współpracy z partnerami międzynarodowymi. Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są na stronie www.ewt.dolnyslask.pl .

Projekty współpracy transnarodowej i międzyregionalnej umożliwiają m.in. wymianę doświadczeń, transfer wiedzy, tworzenie innowacyjnych narzędzi, rozwiązywanie strategicznych problemów, wdrażanie działań pilotażowych, inicjowanie planowania inwestycji, wypracowanie rozwiązań dla władz i instytucji publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym, rozwijanie usług dla społeczeństwa i firm.

https://umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/spotkanie-informacyjne-nt-nowych-edycji-programow-interreg-region-morza-baltyckiego-interreg-eur/